نام اتحادیه مورد نظر را از فهرست زیر انتخاب نمایید. سپس از فهرست کلاسهای تخصیصی به این اتحادیه کلاس مورد نظر خود را انتخاب کنید
مهلت ثبت نام تا یک روز قبل از شروع کلاس میباشد
اتحادیه

نام کلاس
هزینه کلاس
روز و ساعت کلاس
ظرفیت کل
ظرفیت باقیمانده
تاریخ شروع
توضیحات
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
هیچ رکوردی یافت نشد

دی ان ان